Da bi se na nekoj površini izgradio uspešan travnjak nužno je temeljno pripremiti zemljište za setvu trave ili busenovanje.
Zemljište na kome se zasniva novi travnjak je najčešće manje ili više nepovoljne strukture, siromašno hranjivim materijama ili manje moćnosti. Često se radi o terenima na kojima raste korov. Zato je potrebno utvrditi osnovne osobine zemljišta, dubinu plodnog sloja. Ako se radi o sloju od 20-25 cm ili više zdravice, može se reći da je zadovoljen uslov za razvoj uspešnog travnjaka. A ako je sloj plodne zemlje plitak ili ga nema, plodna zemlja se mora doneti sa pozajmišta.
Donesena zemlja se rasprostire ravnomerno u sloju od 25 cm po prethodno obrađenom, poravnanom, isitnjenom i očišćenom terenu. Zbijenije i manje propustljivo zemljište treba obraditi plugom dubine 20-30 cm i pažljivo poravnati. Donesena zemlja mora biti prethodno očišćena od korova i otpadaka koji se ne razlažu ili su toksični za biljke. Bitno je i da ne bude mnogo kamenja.
Najjeftiniji način pripreme zemljišta za izgradnju travnjaka podrazumeva izostajanje donošenja zemlje sa strane, a obrada postojećeg sloja od dubine od 30 cm, pa i 40 cm, uz njegovo obilno obogaćivanje organskim i NPK đubrivom.
U slučaju zagađenog terna zemlju treba očistiti.
• Ako su zagađeni korovom- totalni herbicidi mogu da budu dobro rešenje za čišćenje terena od neželčjenih biljaka.
• Zagađivači druge vrste (nafta, soli, otpaci) – ovo zemljište se mora obavezno ukloniti, tj. zameniti.
• Glinoviti teren se popravlja unošenjem peska i organskog đubriva
• Peskovit se popravlja mešanjem sa zemljom težeg mehaničkog sastava
• Alkalan teren se popravlja unošenjem sumpora
• Kiselo zemljište unošenjem kreča (kalcifikacija).
Preporučuje se da da debljina obrađenog sloja bude najmanje 40 cm, a bolje je da bude 70 cm. Na taj način se obezbeđuje lakše formiranje budućeg plodnog površinskog sloja.
Obrada zemjlišta se vrši se pomoću različitih vrsta plugova. Na svim malim površinama preporučuje se ručna obrada zemljišta, nekad do 25 cm(dubina 1 ašova) ili do 50 cm (2 ašova). Postoje i male mašine za obradu zemljišta – rotokultivatori, motokultivatori, rotovatori, freze. Veće mašine obrašuju do dubine 20 cm, što je mana.
Deli na osnovnu i predsetvenu obradu.
• osnovna – podrazumeva se mehaniška obrada parcele na kojoj će posle nekoliko godina biti zasnovan travnjak. Ovde se zemljište temeljno obrađuje do veće dubine. Vrši se u proleće , tokom leta i u jesen. Najpovoljniji rezultati su u toku jesenje obrade, kada je zemljište meko. Prolećna je obavezna ako nije izvršena jesenja; Ova obrada je teška i manje efikasna jer je zemljište vlažno i lepljivo. Tokom leta obrada je manje povoljna jer je zemlja tvrda i teška za oranje; njoj se pristupa samo ako je izgradnja travnjaka hitan posao.
• predsetvena – podrazumeva pliću obradu zemljišta tokom koje se ono usitnjava do fine strukture. Izvodi se pre same setve i obavezna je. Ona predstavlja sitnjenje površinskog sloja zemlje i njeno poravnavanje, planiranje do kote predviđene projektom. Ova obrada priprema površinu da primi seme trava i da osigura njihovo brzo klijanje, a stvara se i povoljna struktura za inicijalni razvoj korena.
Grabuljama, motikama i drugim sličnim alatkama se ovako iskopana zemlja usitnjava.
Što je zemljište nepovoljnijih osobina, to će njegova priprema biti složenija, dugotrajnija i skuplja. Postoje 3 faze :
1. donošenje plodne zemlje sa strane
2. duboko riljanje donesene zemlje sa osnovom na koju je ona postavljena(osnovna obrada)
3. predsetvena obrada.
Između ovih faza ponekad može da prođe više godina, ali je u praksi znatno kraći. Najčešće se događa da se donošenje plodnog sloja zemlje spoji sa osnovnom obradom terena, tokom koje se doneta zemlja i jedan sloj podloge dobro izmešaju i praktično poravnaju do određene kote.