Meteorologija, pedologija, petrografija, geografija, hemija, ekologija i sve druge naučne oblasti, koje trebamo poznavati da bi bolje shvatili biljni svet.