UPOZNAVANJE USLOVA SREDINE:
 Pre početka izgradnje ili negovanju travnjaka treba poznavati karakteristike travnjaka, površine pod travnjacima i ekološke činioce koji utiču na isti. Da bi nastao uspešan travnjak nije dovoljno znati uopštene propise koji se primenjuju u setvi kao procesu u poljoprivrednoj delatnosti, kao i metode uništavanja korova, nego je potrebno znati pravo vreme i način čitavog procesa nastajanja i negovanja travnjaka.
Pre izgradnje travnjaka treba znati uslove sredine koji vladaju na prostoru buduće zatravnjene površine, nezavisno od toga da li je reš o izdvojenim parcelama na kojima će se nalaziti isključivo trave, ili se radi o izgradnji zelene površine (setva ili busenovanje). Takođe je potrebno utvrditi ekološke, biološke i antropogene uticaje koji imaju značaju zasnivanju travnjaka. To su :
karakteristike mesta – na kome se podiže travnjak. Ovde spada nagib, veličina površine, granice sa susednim parcelama, biološke i urbanističke karakteristike susednih parcela i karakteristike već postojećih biljaka. Nagib određuje uvećanje potrebe za vodom.
sanitarno higijenski uslovi – podrazumevaju utvrđivanje stepena zagađenosti zemljišta, karakteristike površine terena, prisustvo zagađenih voda, korova i nepoželjnih biljnih vrsta.
utvrđivanje karakteristika zemljišta – pre svega njegovog površinskog sloja. Moraju se utvrditi mehanički sastav, fizičke osobine, hemijske i biološke karakteristike. Obrađuju se u pedološkoj laboratoriji. Na osnovu tih podataka određuje se obim meliorativnih mera koje će se primeniti na postojećem ili donetom zemljišnom materijalu. Takođe se utvrđuje i prisustvo podzemnih voda.
klimatski podaci – se obrađuju iz pisanih izvora. Bitni su podaci o prvim i poslednjim mrazevima u toku godine, ali i o temperaturnoj razlici površinskih slojeva zemlje i prizemnog sloja vazduha.
Preduslov za uspešan posao predstavlja ozbiljna izrada tzv. bioekološke osnove budućeg zatravnjenog područja, tj. parcele. Uspešna realizacija podrazumeva i inženjerske radnje u koje spadaju proračuni koliočine donete zemlje, određivanje transporta ovih velikih kolličina, izbor mašina za izgradnju travnjaka, proračun količine semena ili ukupne veličine donesenih busenova.