Prilikom izgradnje objekata često moramo usecati ili nasipati teren.  Načini da se spreči erozija zemljišta na nasutom ili usečenom terenu su postavljanje suvozida od prirodnog kamena, žičane korpe, zidovi sa vegetacijom ili raster elementi.
Dejstvo ovih bioinženjerskih poduhvata:
suvozid-Mehanički štiti kosinu od odrona.
-Sprečava spiranje sitnih čestica zemlje, peska i šljunka.
-Zbog svoje propustljivosti, sprečava pojavu stajaćih voda.
-Živi, biljni materijal, korenom vezuje teren pa na taj način doprinosi stabilizaciji terena.
-Transpiracijom biljka odvodi višak vode iz zemljišta i smanjuje hidrostatički pritisak.
-Biljke smanjuju energiju oticanja vode i odnošenja fine frakcije.
 

Živi material:

Koristi se mlado drveće šiblje, kao i reznice ili grane
sledećih vrsta vrba: Salix appendiculata, S. daphnoides, S. incana,
S. glabra, S. nigricans, S. petandra, S. purpurea, S. triandra, S.
viminalis.
Pored vrbe, koriste se i različite puzavice kao što je: Hedera, Clematis, Partenocisus, Rosa. sp, Vinca, Kao i trave.
Način podizanja:
suvozid_zsb
Drveće ili delovi drveća polažu se u toku podizanja suvozida u fuge. Rastojanje je 30 do 100 cm u zavisnosti od jačine zida i vrste “živog” materijala. Korenje živog materijala mora da prodre do matičnog tla, čime se osigurava dobra veza između terena i građevine. Živi materijal, takođe, treba da viri 30 cm iznad zida.
Isti je postupak kod drvenastih vrsta i puzavica dok se trave obično seju nakom postavljanja suvozida. Seme trave se meša sa posebnim lepkovima kako bi se pričvrstilo na mestu nanošenja i tu klijalo.

Autor: Radivoje Bulatović