Prirodni uslovi
Geografski faktori: karakteristike terena, nagib, ekspozicija celog groblja i pojedinih mikrolokacija, nadmorska visina – ne sme da bude strmo, ali ni ravno zemljište nije najpovoljnije
Edafski faktori: vlažnost zemljišta: ocedito zemljište, lakšeg mehaničkogh sastava, dubine najmanje 2 m.
Hidrološki faktori: poznavanje nivoa podzemnih voda; veća dubina od 3 m
Klimatski faktori: pravac vetra u odnosu na naselje
Biotički faktori: tip staništa u vezi sa izborom biljnih vrsta
Stvoreni uslovi
Demografski faktori, stopa smrtnosti kako bi se odredio kapacitet groblja.
Udaljenost groblja od grada ne bi trebala da bude veća od 15 km.
Snabdevanje vodom na groblju treba da bude isključivo putem vodovodne mreže, a ne iz bunara
Posebni uslovi
Izbor lokacije, veličina groblja, kapacitet grobnih mesta, tip groblja, način sahranjivanja i rotacioni turnus.
Groblje treba da bude locirano van stambene zone minimum 500 m
Udaljeno od glavnih saobraćajnica bar 300 m
Povezanost javnim gradskim sabraćajem
Određivanje veličine groblja
Parametri za određivanje potrebne veličine groblja su broj stanovnika koji gravitiraju ka groblju i stopa smrtnosti.
Primera radi, na 100.000 stanovnika, prosečan životni vek 75 godina, (broj umrlih u jednoj godini je oko 1.333), prosečan vek počivanja, 25 godina, prosečan broj grobnih mesta po ha je 1.500.
Dobijamo da je 1.333 x 25= 33.325 grobnih mesta.
33.325/1.500= 22.2ha.
Funkcionalno zoniranje groblja
Arhitektonaska koncepcija: 60:40% odnos površina za sahranjivanje u odnosu na na ostale sadržaje
* 60% grobna mesta
* 20%zaštitni zeleni pojas i parkovski oblikovan prostor
* 16% saobraćajnice
* 3% trg za ispraćaj sa objektima visokogradnje
* 1% ostali sadržaji
Pejzažna koncepcija 40:60%odnos površina za sahranjivanje u odnosu na na ostale sadržaje