Presek zelenog krova

Na ovoj šemi ćemo prikazati slojeve i opisati materijale za izradu zelenog krova.

Najpre treba reći da se radi o kutiji koja sadrži sve elemente standardnog zelenog krova.
Iako je sve upakovano da bi se dobio modularni element, slojevi se ne razlikuju od tradicionalnih.

Najpre je važan drenažni sloj čija je uloga da nesmetano sprovodi vodu ka odvodnim kanalima.

Drugi a moramo napomenuti i veoma važan sloj je kolonada čašica za akumulaciju vode.
Uloga ovih čašica je da skladište određenu količinu vode nakon kiše i da tako izvrše nekoliko važnih ekoloških funkcija o čemu ćemo pričati u posebnom tekstu. 
Na vrhu ovih čašica nalaze se otvori, kako bi višak vode mogao nesmetano da preliva kroz njih i odlazi do oluka.

Sloj za filtraciju ima ulogu da spreči spiranje čestica supstrata ali i da ne dozvoli zapušavanje odvodnih otvora.

Supstrat za gajenje biljaka faktički predstavlja zemljišni sloj koji se sastoji od prirodnih i obrađenih agregata, kao što je opeka, keramzit, treset, pesak i slično. U supstratu se razvija koren biljaka pa on mora zadovoljiti to da sadrži dobar odnos vode i vazduha, kao i da sadrži dovoljno hranljivih materija u sebi. Treba izbegavati potpuno inertne supstrate koji u sebi ne sadrže hranljive materije.

Sloj vegetacije je zapravo ono što želimo postići kod planiranja izgradnje jednog zelenog krova. 
Najčešća podela zelenih krovova je na intenzivne, poluintenzivne i ekstenzivne, pa tako i biljke mogu biti one kojima je potrebno više nege ili sedumi koji ne zahtevaju mnogo nege i mogu se gajiti kao vegetacija ekstenzivnog zelenog krova. 

 

zeleni krov presek slojeva

Slika prikazuje presek elemenata zelenog krova