Da li nam je Bog dao vodu da bismo njome plovili i niz reke do mora sprovodili otpadne vode iz gradova?
Za vodu se slobodno može reći da je najneiskorišćeniji resurs dat nam od prirode.
Upitate li se šta bi bilo sa stanovnicima zemlje da ta voda ne kruži?
Ne, čovek je sklon gledanju u nebo moleći se za kišu a onda kad padne i previše, moli se da ta kiša prestane.
Postoje li efikasniji načini da se upravlja vodama?!

Tokom kišnih perioda godine voda odlazi niz reke a kada naiđe sušni period nemamo odakle da zahvatimo dovoljne količine za zalivanje. Efikasno rešenje bi bilo kopanje mreže kanala gde god je to moguće. Nivo vode regulisati branama. Tako bi se dragocena slatka voda umesto da teče ka moru, jednim delom preusmerila na zalivanje ratarskih kultura. Suša bi bila prevaziđena, hrana jeftinija a samim tim nebi bilo ni gladnih.Mali li nam resurs otiče ka morima?!

Problem nedostatka vode u letnjim mesecima se može rešiti retenzijama. One mogu imati dvostruku ulogu. Osim toga što brane zadržavaju vodu u bazenima, veštačkim jezerima, višak vode koji preliva, može se koristiti za proizvodnju struje. U brdskim i planinskim mestima, gde je teže napraviti mrežu kanala, mogu se formirati akumulaciona jezera odakle se voda cevima, pod sopstvenim pritiskom može sprovoditi do njiva. Formiranjem ovakvih jezera izbegle bi se nestašice vode u toku letnjih meseci kada je i najpotrebnija. Čitav proces kretanja vode bilo prirodnim tokom ili usmeravanja iz akumulacija, čovek može da upotrebi za pokretanje turbina i proizvodnju električne energije. Tako bi se izbegla prekomerna zavisnost od uglja i zemnog gasa kojih je sve manje, dobila bi se jeftina i ekološki najprihvatljivija enerhija.

PREČIŠĆAVANJE VODA

Prema vodi se moramo odnositi mnogo odgovornije. Nažalost danas se otpadne vode iz gradova direktno sprovode do reka. Šetnjom pored Dunava, najveće evropske reke, može se osetiti nepodnošljiv smrad fekalija. To se u budućnosti može rešiti prečišćavanjem otpadnih voda pre puštanja u reke. Najčešće primenjivan način u svetu je taloženje otpadne vode u bazenima. Voda koja je prošla prvo filtriranje prelazi u drugi bazen gde se nastavlja filtriranje. Broj kaskada zavisi od stepena čistoće vode. Značajnu ulogu u procesu prečišćavanja imaju akvatične biljke. One se sade sa strane ili na dnu plitkih kanala koji vode od jednog bazena prema drugom.

Autor: Radivoje Bulatović