Da bi se osnovala neka zelena površina moraju se ispuniti određeni uslovi.
Pre svega se mora izvršiti određena melioracija zemljišta a prema tome se koristi određena lepeza biljnih vrsta.

Pri izboru biljnih vrsta, mora se voditi račina o karakteristikama zemljišta, godišnjoj količini padavina, o nagibu terena, osunčanosti, konbinaciji vrsta,boja i oblika, o tome da li se radi o kontinentalnom ili nekom drugom području. Vrste se biraju pre svega prema nameni terena, na primer u krugovima bolnica se koriste vrste koje ni u jednom periodu godine svojim mirisom,polenom ili macama neće ugrožvati ljude koji se tu leče. Pritom se gleda da vrste koje se sade na takvim mestima imaju višestruko pozitivno dejstvo, kao na primer borovi koji imaju baktericidno dejstvo a zeleni su tokom cele godine i pritom vrlo lepo izgledaju.
U parkovima ili krugovima obdaništa, gde se igraju deca, ne smeju se saditi biljke koje imaju trnje, kao ni one koje imaju otrovne bobice, jer su mala deca sklona tome da jedu sve što ih privuče svojom bojom ili oblikom.
Prilikom podizanja zelene površine mora se poznavati veličina i oblik habitusa odraslih biljaka, kako se nebi dogodilo da kako rastu, biljke zauzimaju životni prostor jedne drugima.
Vodi se računa oboji cveta, periodu cvetanja, obliku havitusa, listova, boji lista u toku godine. Jedna zelena površina bi trebala da sadrži i lišćare i četinare da bi i preko zime, u vreme mirovanja, mogla da vrši svoju estetsku funkciju.

*Metodologija projektovanja jedne zelene površine sadrži:
-izradu biološke osnoe
-proučavanje projektnog zadatka
-izradu tehnočke dokumentacije
-tehnički opis radova
-premer i predračun radova.
 
IZRADA BIOLOŠKE OSNOVE:
Predstavlja detaljnu analizu uslova sredine na kojoj se podiže zelena površina, na osnovu čega se vrši pravilan odabir biljnih vrsta koje će se saditi na datoj površini.

-prikupljanje podataka na terenu:

Na terenu se prikupljaju orografski, klimatski, edafski i biotički

Orografski:
-Granice date površine
-nadmorska visina terena
-ekspozicija terena
-nagib terena

Klimatski:
-srednje mesečne i godišnje temperature padavina
-maksimalna i minimalna, godišnja i mesečna temperatura
-datum prvog i poslednjeg dana u godini sa negativnim temperaturama
-srednja godišnja količina padavina
-srednja mesečna količina padavina
-kišn i bezkišni periodi
-srednja godišnja vlažnost vazduha
-srednja mesečna vlažnost vazduha
-srednji broj vedrih dana po mesecima u toku godine
-srednji broj tmurnih dana po mesecima u toku godine
-pravci duvanja vetrova
-maksimalne brzine vetrova
-srednji intenzitet vetrova u toku godine
-sadržaj čestica u vazduhu
-sadržaj gasova u vazduhu
Na osnovu dobijenih podataka o klimi, vrši se odabirvrsta jer neke vrste bolje ili lošije podnose neke meteorološke uslove. Klima se takođe može menjati pomoću vetrobranih pojaseva ili stvarati mikroklima (šumska, livadska, gradska…)

Zemljište:
Zemljište ima posebnog značaja kada je reč o određivanju biljnih vrsta. Jer različite vrste zemljišta nastanjuju različite biljke.
Prema jugoslovenskoj klasifikaciji, zemljište je podeljeno na: redove, klase, vrste, forme i varijetete.
Prilikom izrade biološke osnove vodi se računa o fizičkim, hemijskim i biološkim osobinama zemljišta.

Fizičke osobine:
-dubina
-mehanički sastav
-struktura
-poroznost
-kapilarnost
-vazdušni kapacitet
-aeracija

Hemijske osobine:
-Pe-ha vrednost
-apsorptivna sposobnost
-sadržaj hemijskih elemenata

Biološke osobine zemljišta:
-biljni i životinjski svet
-organska komponenta

Autor: Radivoje Bulatović