Micosphaera alphitoides
anamorf. Oidium quercinum
-Obligatni parazit
-fam: Erysiphaceae
*Prouzrokuje pepelnicu hrasta, u rasadnicima i prirodnom podmlatku.
*Domaćin- hrast, kesten, bukva.
*Q. robur (hrast lužnjak) je veoma osetljiv, Q. petraea je otporniji u prirodi, ali ne i u rasadnicima, Q. coccifera je najotporniji.
*Napada mlado lišće, izbojke i javlja se od početka maja pa do kraja vegetacije.
*Simptomi- male cimetaste pege i ubrzo je ceo list pokriven slojem epifitne poele micelije, na kojoj se obrazuju oidije (konidije u lancima). Pri jačem napadu lišće se skuplja, potom opada. Ponekad (posle suše9 u jesen se na lišću obrazuju kleistotecije tj. savršeni stadijum na gornjoj strani. One su loptaste, u početku žute pa mrko-crne.
*Smatra se da gljiva verovatno prezimljava u stadijumu micelije u pupoljcima, drugi smatraju da prezimljava u stadijumu hlamidospora, neki navode u stadijumu kleistotecija, ali retko.
*Faktori koji utiču na razvoj pepelnica: Konidije ove gljive najbolje klijaju na temperaturi 20-30Co i kada je relativna vlaga 76-96%. UV svetlost, na većim nadmorskim visinama i gasne sumporne komponente mogu znatno redukovati zaraze. Takođe, parazitska gljiva Cicinnobolus cesat (superparazit) može kasno leto redukovati (smanjiti) pepelnicu.
*Značaj: U rasadnicima može da uništi sve sadnice, može smanjiti visinski prirast za više od 30%, sprečava (jedan od faktora) prirodno obnavljanje lužnjaka u sremskim šumama. Manje su štetne na odraslim stablima.
*Sa gubarom i Armillaria mellea bila je glavni uzrok sušenja stabala i propadanja lužnjakovih šuma.
-mart- gubar (golobrst)
– maj- ponovo lista- pepelnica- oslabi- Armillaria
*Mere borbe: Fungicidi- tretiranje sadnica sumpornim fungicidom pkaratan, karatan, benomil. Čim se pojave prvi simptomi i da se ponovi nekoliko puta u toku vegetacije. U Francuskoj i Belgiji je bilo predloženo da se gde god je moguće Q. robur zameni sa manje osetljivim Q. petraea.