Neorganska jedinjenja bakra su najznačajnija u biljnoj patologiji (preventivna zaštita). Bakarni joni proizrokuju koagulaciju protoplazme i blokiraju procese matebolizma u njoj. Mogu biti fitotoksična jedinjenja pa ne sme biti suviše slobodnih Cu katjona.
Bakarni sulfat (plavi kamen, modra galica, CuSO4 x 5H2O) veoma fungicidan i fitotokcičan
(konc. 0,5% izaziva ožegotine, na klijanje utiče nepovoljno). Ima kratkotrajno dejstvo, veoma je rastvorljiv.
Upotreba: za dezinfekciju semena i sadnog materijala, za dezinfekciju zemljišta, pravljenje bordovske čorbe, inpregnaciju telegrafskih stubova („Bušeri postupak“).
BAKARNI FUNGICIDI
Bakarni sulfat (CuSO4 x 5 H2O) – plavi kamen, modra galica
Ima jako dejstvo na spore raznih parazitnih gljiva. Mana mu je što je fitotoksičan i već pri koncentraciji od 0,5% izaziva ozbiljne ožegotine na zeljastim biljnim delovima i plodovima a utiče nepovoljno i na klijanje semena. Mana mu je i što je kratkotrajan i veoma rastvorljiv tako da ga kiša lako spere. Isključivo se koristi za dezinfekciju semena i sadnog materijala, zemljišta, pravljenje bordovske čorbe.
Bordovska čorba (CuO * SO3 * H2O) – osnova je bakarni sulfat sa eliminisanim nedostacima (mešavina bakarnog sulfata i krečnog mleka).
Bezopasna je za zeljaste biljne delove, dobro za njih prijanja i sporo se spira. Osigurava zaštitu u dužem vremenskom periodu. To je folijarni fungicid sa protektivnim dejstvom. Ne deluje na pepelnice.
Upotreba: koncentracija 1-3% za Sphaeropsis sapinea i Mycospharella pini
Najbolje ju je koristiti odmah po spremanju.
U prodaji bordovska čorba WP-20 i S-20 WP
Plavi kamen – razni proizvođači (konentr. 1,5-2%)
Burgonjska čorba (CuCO3 *Cu(OH)2) – proizvod mešanja bakarnog sulfata i natrijum karbonata.
Upotreba – za ukrasne cvetne vrste jer ne ostavlja tragove kao bordovska čorba.
Bakarni oksihloridi – Javljaju se u prometu u vidu tetrabakarnog oksihlorida (3 CuO. CuCl. 3 H2O) i bakarnokrečnog oksihlorida (3 CuO. CaCl. n H2O) sa 32-50% metalnog bakra.
Folijarni fungicid sa protektivnim delovanjem.
U prodaji: Bakarni kreč 25 WP, Bakrocid 50 WP, Bakarni kreč 50 WP, Bakarni oksihlorid 50 WP, Bakarni oksihlorid S 50.
Oni su kompatibilni sa mnogim drugim fungicidima. Upotrebom njihovih smeša i organskog preparata cineba dolazi do pojave sinergizma, tl. istovremeno prisustvo u smeši ova dva jedinjenja čini da njihova fungicidnost bude izrazito veća od zbira efikasnosti oba sastojka.
SUMPOR I NjEGOVA JEDINJENjA
Elementarno stanje
Polisulfid
Efikasnost je veća ako su čestice sitnije, viša temperatura (23-28C), nema vetra. Različiti mehanizmi dejstva (teorija direktno delovanje, oksidaciona terorija i dr.). Na pepelnice deluje rastvarajući lipide koji su u citoplazmatičnoj membrani ćelije parazita. Oštećenjem membrane oidija dolazi do gubitka vode pa se smanjuje klijanje i infekcija.
Elementarni sumpor – sumporni cvet – sublimirani sumpor
– mleveni sumpor
– vejani sumpor
– mikronizirani sumpor
– koloidni sumpor – u prodaji (Sumpor prah-F, Kolosul, Cosan, Kvašljivi sumpor, Webesan, Kumulus – DF, Super sumpor)
Polisulfidi – sumpornokrečna čorba – (mešavina CaS5, CaS, CaS2O3), ima kurativno i preventivno dejstvo (u tečnom stanju direktnim kontaktom polisulfidima izaziva nekrozu protoplazme, na vazduhu se razlaže do H2S i S koji su fungicidni.
Barijum-polisulfid (BaSx) – fungicid i akaricid. Deluje i na nižim temperaturama (pepelnica, kovrdžavost lišća, čađava pegavost).
JEDINjENjA ŽIVE
Jaki otrovi pa se koriste za dezinfekciju semena i zemljišta.
Ranije korišćeni: sublimat žive HgCl2, kolomer Hg2Cl2 i živin oksid HgO.
Sada se koriste organska jedinjenja žive sa manjim procentom žive pa je i otrovnost manja. Ovi preparati se koriste u obliku rastvora ili kao teže rastvorljiva jedinjenja. Fungicidnost zavisi od stepena disocijacije živinog jona pa se za eliminaciju patogena upotrebljavaju rastvori, a za dužu zaštitu (tretiranje semena) koriste manje rastvorljiva jedinjeja.
Upotreba: protiv prouzrokovača bolesti koje se prenose semenom.
Živin fenil acetat – tretira se seme žitarica i šumskih vrsta drveća. Otrovan za ribe i pčele pa takvo seme nije za ishranu ljudi, životinja i riba, već samo za setvu.
Nije kompatibilan sa drugim pesticidima.
U prodaji: Zorosan prah P, Zorosan tečni LS, Semesan DS, Radosan FS.
Formaldehid (H-CHO)
Organski fungicid
Primenjuje se za dezinfekciju semena, zemljišta, ambara, skladišta, džakova (u poljoprivredi i šumarstvu).
Dejstvo kao tečnost kontaktom i u obliku formaldehidnih para.
U prometu se javlja kao formalin (40% vodeni rastvor)
Seme se potapa 20-30min u 0,2-0,5% rastvor – nedostatak kada ispari seme nije zaštićeno.
Zemljište pre setve se zalije 0,5% rastvorom 10-20l na m2 površine, prekrije se folijom.
JEDINjENjA NA BAZI SUMPORA
Kao fungicid se koristi u elementarnom stanju ili u obliku jedinjenja i to prvenstveno polisulfida.
Dejstvo sumpora je hemijske prirode i nije potrebno da bude u direktnom kontaktu sa parazitom da bi ispoljio svoju fungicidnu aktivnost. Sa porastom temperature, povećava se i njegova fungicidnost. On deluje u tempraturnom rasponu od 15-30%. Na visokim temper. može biti i fitotoksičan i izaziva ozbiljne ožegotine na zeljastim biljnim organima.
Sumpor deluje na ćeliju parazita u elementarnom obliku i to kao akceptor vodonika iizazivajući distribuciju normalnih procesa hidrogenizacije i dehidregenizacije u ćeliji. Redukcija sumpora u ćeliji nastaje najverovatnije pod uticajem fermentnog sistema u kojoj cistein i glutation igraju veliku ulogu. Prema ovoj teoriji mehanizam dejstva polisulfida na posre i miceliju parazitnih gljiva je dvojak. Dok su u tečnom stanju deluju direktno kontaktom, izazivajući trenutne reakcije nekrotične prirode sa protoplazmom parazita. Izloženi vazduhu polisulfidi bivaju izmenjeni i tom prilikom nastaje sumpor u elementarnom stanju koji na parazite deluje na isti način kao i mikronizirani sumpor.
Efikasnost sumpornih fungicida na prouzrokovače pepelnica objašnjava se u njihovoj sposobnosti da rastvaraju lipide koji se nalaze u citoplazmatičnoj membrani ćelija parazita. Oštećujući relativno debelu membranu konidija dolazi do gubitka vode i samim tim smajuje se mogućnost klijanja i ostvarivanja infekcije.
DITIOKARBAMATI
To su sintetička organska jedinjenja na bazi sumpora. (derivati ditiokarbaminske kiseline)
Prednosti: visoka fungicidnost, niska fitotoksičnost, jednostavna primena, neotrovnost za ljude i životinje, povoljna cena, pojedini deluju stimulativno na biljke.
Nedostaci: kratko trajanje zaštitne aktivnosti, ne deluju na prouzrokovače pepelnice.
Upotreba – preventivno testiranje
Cineb – (cink etilen bis ditiokarbamat (ZnC4H6N2S4))
Koristi se u hortikulturi, šumarstvu, poljoprivredi – širok spektar dejstva (osim pepelnice)
Mikronizirani prah 65-80% a.m.
Prah za zaprašivanje 10-20% a.m.
Formulacija za suspenzije 0.2-0.4%
U prodaji Cineb P-20, S-65, S80
Mankozeb – (etilen bis ditiokarbamat) – srodan cinebu
U prodaji Dithane M70, M45, Mankozeb S 70, Mankogal 80, Mankogal S, Mankogal FS
Koristi se u kombinacijama aktivnih materija:
– Mankozeb + bakar oksihlorid – Bakarni dithane
– Mankozeb + dimetomorf – Akrobal MZ
– Mankozeb + propamokarb – Poliram DF
Ciram (cink dimetil ditiokarbamat)- preventivni fungicid za folijarnu primenu (Cercospora, Monilia, Alternaria, Septoria) – njačešće se koristi u voćarstvu. Nije uopšte fitotoksičan.
Koristi se u koncentracijama od 0,15-0,25. U prometu se nalazi u vidu praha za prskanje sa sadržajem aktivne materije 75%.
U prodaji: Ciram S 75, Ciram S 75 Župa
Ferbam (feri dimetil ditiokarbamat)- crni prah – Fe stimuliše rast biljaka, ublažava hlorozu.
Preventivni fungicid sa protektivnim dejstvom (Venturia inequalis, Taphrina deformans, Peronospora spp.) – bolesti voćaka i ukrasnog šiblja. Kompatibilan sa mnogim (osim sa alkalnim preparatima, bakarnim i živinim).
Maneb – (mangan etilen bis ditiokarbamat) – žuti prah sličan cinebu, nerastvorljiv u vodi.
Ima protektivno delovanje, koristi se za folijarno tretiranje i tretiranje semena.
Koristi se u poljoprivredi, u šumarstvu nije korišćen.
Proizvodi se u WP formulacijama (prašak za suzpenziju) sa sadržajem aktivne materije 75-80%.
Tiram – (tetrametil tiuram disulfid) – bela, kristalna supstanca, slabo se rastvara u vodi.
To je kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem. Nije fitotoksičan, ima povoljne efekte na biljke, tretiranom semenu stimuliše klijanje. Koristi se i za dezinfekciju zemljišta.
– Protiv parazita, izazivača truleži klica i poleganja ponika.
Folijarni je fungicid (Botrytis, Puccinia, Venturia, Monilia).
U prodaji TMTD Župa S 80, Tiram Župa TS, Tiram FS.
Ftalamidi
Organska jedinjenja koja deluju na enzime u respiratornom sistemu ćelija. Sprečavaju ugljenohidratnu oksidaciju (pozitivan uticaj na biljke). Toksični su za ribe ali ne i za životinje.
Kaptan – trihlormetiltiotetrahidroftalamid – ima protektivno i kurativno dejstvo.
Koristi se za dezinfekciju semena, dezinf. zemljišta od poleganja, suzbijanje bolesti u rasadnicima i kulturama crnog i belog bora (Lophodermium pinastri, L. seditiosum, Mycospharella pini, Sphaeropsis sapinea). Ne utiče na pepelnicu. Mana mu je što ga kiša lako spira i brzo se razgrađuje.
U prodaji: Kaptan 48 SC, Kaptan FL, Merpan WP 50, Venturin, Kaptan 480- SC, Kaptan SP-4
Folpet – triflormetiltioftalamid – ima protektivno delovanje.
Sličan kaptanu, ali deluje i na konidije nekih pepelnica. Ima sposobnost rastvaranja masnih materija.
U prodaji: Folpan WP-50, Folpan 80 WDG, Folvet WP 50.
Dinitrofenoli- odlična sredstva u suzbijanju pepelnice
Karatan (=dinokap) (metil heptil dinitrofenilkrotonat).
Efikasan u suzbijanju pepelnice i na niskim temperaturama. Suzbijanje pepelnice i na vrstama za koje je sumpor fitotoksičan.
Ima fitotoksično dejstvo na temperat. višim od 35C. U prodaji je u obliku praha sa 25% a.m:
Karathane EC, Karathane FN 57.
Benzimidazoli – sistemični fungicidi – sastoje se od benzolovog i imidazolovog prstena.
Infibira DNK i formiranje deobnog vretena u deobi ćelije.
Benomil (metil benzimidazol karbamat) –
U šumarstvu se njime tretira: Mycospharella pini, Lophodermium pinastri, , L. seditiosum,
Sphaeropsis sapinea, Cyclaneusma minus, C. niveum-dalo dobre rezultate.
U prodaji: Benomil WP, Benfugin, Benlate 50-WP