Staze pored vodenih površina su prava atrakcija. Jedan od izazova sa kojima se suočavamo prilikom izgradnje takvih staza ili platoa je neravan teren. Ove prepreke možemo rešiti na jedan vrlo praktičan način.
Najpre je potrebno izravnati površinu postavljanjem kamenih ili zemljanih podzida ili stubove kao nosače talpe. Na mestima gde je potrebno radi se usek terena.
Kada se završe svi zemljani radovi, u pravcu pružanja staze treba pobosti stubove na razdaljini od 2 metra. Njihova uloga je održavanje stabilnosti konstrukcije.  Na teren se zatim postavljaju daske na kant. Pravac njihovog pružanja je paralelan sa pravcem staze a međuredno se spajaju upravnim kraćim daskama. Tako dobijeni ramovi se popunjavaju kamenjem ili zemljom kako bi se osigurala stabilnost cele podkonstrukcije ali i da bi se izravnao teren ukoliko je to potrebno.
Na kraju se upravno na pravac pružanja staze postavljaju i ukucavaju daske odnosno šetna platforma.