Seme biljke može biti privremeno nesposobno za klijanje. Ta pojava se zove dormantnost semena a predstavlja mehanizam biljke za odloženo klijanje semena radi uspostavljanja biološke ravnoteže.
Tipovi dormantnosti mogu biti različiti pa ih u zavisnosti od toga, možemo veštački prevazilaziti.

  • Fizička
  • Fiziološka
  • Fizička & fiziološka
  • Morfološka
  • Morfo-fiziološka
  • Hemijska
  • Mehanička

Fizička dormantnast izazvana je nepropusnom semenjačom kao što je slučaj kod bagrema, gledičije, albicije… Usled toga, voda ne može da dopre u unutrašnjost semena kako bi započelo klijanje.
Fizička dormantnost se veštačkim putem može prevazići ozleđivanjem semenjače nožem ili tretiranjem semena sumpornom kiselinom u trajanju od 15 minuta do 6 sati.
Nakon ispiranja čistom vodom, seme se može posejati.

Laka fiziološka dormantnost, otklanja se kratkim hladnim predtretmanom semena ili hemijskim tretmanom KNO3, thiourea, kinetin, etilen, giberelin. Za klijanje je potrebno svetlo.
Srednja fiziološka dormantnost otklanja se hladnim tretmanom u trajanju od 6 meseci što se delimično može skratiti hemijskim tretmanom.
Duboka fiziološka dormantnost se otklanja dugotrajnim hladnim tretmanom u zamrzivaču a zatim se seme seje i drži na niskim temperaturama 3-5C0. Hemijski tretmani kod ovog tipa dormantnosti nemaju značajnog efekta.
Fizička i fiziološka dormantnost predstavlja združene dormantnosti.
Fizička dormantnost se otklanja gorenavedenim postupcima ozledjivanja semenjače a zatim se seme tretira hladnim ili hemijskim tretmanima kako bi se otklonila i fiziološka dormantnost.
Morfološka dormantnost predstavlja morfološki nedovoljno razvijen embrion.
Za prevazilaženje ove dormantnosti potrebno je da seme “miruje” određeni period kako bi embrion dozreo do setve.
Morfofiziološka dormantnost se otklanja tako što se prvo pusti da se dogodi porast embriona nakon čega se otklanja fiziološka dormantnost  ili oba procesa teku istovremeno Topla, vlažna i hladna stratifikacija u različitim trajanjima.
Hemijska dormantnost se otklanja tako što se neutrališu hemijske materije koje nedozvoljavaju klijanje semena.
Mehanička dormantnost najčešće nastaje zbog odrvenjenog endokarpa pa embrion ne može da raste.
Otklanja se dugotrajnim hladnim tretmanom.