. Guiqnardia aesculi anamorf. Phyllosticta sphaeroppsoidea
– Tropoparazit
– klasa: Coelomycetes
– fam: Botryosphaeriaceae
– red: Sphaeropsidales
– red: Dothidales
– podkl: Dothicliomycetidae
– klasa: Dothicliomycetes

IZAZIVA:
* Pegavost između nerava i sušenje listova divljeg kestena u svim razvojnim stadijumima. Predstavlja problem u rasadnicima, drvoredima…
* Simptomi- se javljaju u maju, promenom boja listova, prvi u malim pegama a na kraju je cela liska nekrotirana i crvenkasto mrka, list se po obodu uvija.
* U toku leta na ovim nekrotiranim površinama se formira stadijum piknida . Savršeni stadijum peritecije, obraziju se na jesen i zimi, na naličju opalog lišća. Peritecije su pojedinačne, sa askusima koji nisu odvojeni parafizama.
* Askospore su jednoćelijske, bezbojne.
* Period infekcije je od 20 aprila do 15 maja
* Posledice: Raniji prekid vegetacije, list opada već u avgust, samim tim dolazi do smanjenja prirasta, zakržljalosti.
* Na razvoj Guiqnardia aesculi povoljno utiče visoka temperatura.
Mere borbe protiv Guiqnardia aesculi:
*Preventiva: hemijsko tretiranje lišća bakarnim ili organskim preparatima u periodu infekcije 20.4-15.5. (Bacrocid). Zasena u rasadnicima.
*Represivni: – mehaničke (sakupljanje i uništavanje opalog lišća).